حداقل حقوق کارگران
  • حقوق کارگران

    طبق معمول پایان هر سال، حدس و گمان‌ها درباره حقوق کارگران زیاد می‌شود. اما امسال به نظر می‌رسد مجددا در حق کارگران درباره کم لطفی شده و این قشر چندان افزایش حقوقی نخواهند داشت. این موضوع در حالی مطرح شده که حقوق احتمالی در نظر گرفته شده برای کارگران نصف سبد معیشتی این گروه است.

۱ |