بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی
  • بازنشستگان | بیمه بازنشستگان

    همسو با به اتمام رسیدن قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی رایزنی هایی با سایر شرکت های بیمه برای اخذ قرار داد جدید برگزار شد که در نتیجه آن، قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی توسط آتیه‌سازان حافظ تمدید شد.

۱ |