شنبه 05 خرداد 1403 - 25 May 2024
تاریخ انتشار: 1402/03/05 14:07
تعبیر خواب
کد خبر: 40123

تعبیر خواب خانه |خواب دیدن خانه به چه معناست

تعبیر خواب خانه می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.

دیدگاه امام صادق 

تعبیر اول، برای آقایان نشانه‌ای از همسر و ازدواج می باشد و برای خانم ها نیز نمادی از شوهر و مزدوج شدن است.
تعبیر دوم، نشانگر ثروتمند شدن، توانگری و به قدرت و نفوذ رسیدن می باشد.
تعبیر سوم، در امان بودن، مصونیت و امنیت شما را نشان می دهد.
تعبیر چهارم، نیز نمادی از زندگی، خوش گذرانی، معیشت و شادی و خوشحالی می باشد.
تعبیر پنجم، نمادی از اموال، دارایی و ثروت است.
تعبیر ششم، نشانه‌ای از رهبری و سرپرستی بر دیگران است. امکان دارد مقامی به شما بسپارند که بایستی گروهی را اداره کرده و نظم و انضباط را در بین آنها برقرار کنید.
در خواب دیدید که خانه ای ساخته اید و در آن سکونت گزید انتخاب نشان می‌دهد که به لطف پرودگار یگانه تان سود و منفعت و همچنین خیر و برکت زیادی به زندگی شما جاری خواهد شد.

تعبیر خواب

دیدگاه یوسف نبی

از نظر یوسف نبی خانه و منزل در عالم رویا، نشانگر معیشت و زندگانی می باشد. در واقع ظاهر این خانه تصویری از شیوه معیشت شما می باشد.
اگر در خواب دیدید که خانه ساختید، این خواب نشانگر شادی و شادمانی است. به زودی از بابت مساله ای بسیار خوشایند می شوید.

دیدگاه دانیال نبی 

از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که خانه نو و جدید شما آتش گرفته بود و همچنین تمام بدن تان به خاطر این آتش سوخت و همچنین شعله‌های آتش زبانه های بلند می کشید ولی شما هیچ اضطراب و نگرانی نداشتید، این خواب نشان می دهد که به خاطر ضعف بدنی تان و یا دچار شدن به بیماری هایی مثل سرمازدگی، طاعون، آبله، سرخچه و… برای چند روزی با رنج و سختی و مصیبت رو به‌ رو خواهید شد.

دیدگاه ابن سیرین

از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در خانه ای به صورت مجرد و تنها زندگی می کردید و همچنین صاحب این خانه خودتان بودید، چنین خوابی تعبیرش می‌تواند نشانه‌ای از وجود یک زن و همسر باشد.
اگر در خواب دیدید که خانه را یا ستون های درون خانه تان را جابجا کردید و یا از جا کندید، تعبیرش این است که تصمیم خواهید گرفت، ازدواج کنید و همسری برای خود اختیار خواهید کرد. شما بسیار با این زن رابطه خوبی خواهید داشت و همچنین در حق او بسیار جوانمردی و بزرگی خواهید کرد. همچنین به زودی او باردار خواهد شد و فرزندی برای شما به دنیا می‌آورد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/3zkla6