عزل قیم
  • عزل قیم

    فصول چهارم و پنجم کتاب دهم از قسمت نهم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوعات «در موارد عزل قیم» و «در خروج از تحت قیمومت» پرداخته است.

۱ |