با این ترفند می فهمید در آینده طاس می شوید یا نه؟
۱ |