تعبیر خواب | تعبیر خواب آرامگاه | تفسیر خواب

تعبیر خواب قبر چیست ؟ | تفسیر خواب آرامگاه و مقبره

کدخبر : 35412

تعبیر و تفسیر خواب آرامگاه را در این صفحه بخوانید .

به گزارش رصدورزشی : با تعبیر خواب آرامگاه، تعبیر خواب کندن آرامگاه، تعبیر خواب دفن کردن در آرامگاه و تعبیر خواب آرامگاه از دیدگاه معبران غربی همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب آرامگاه از دیدگاه معبران غربی

تعبیر خواب آرامگاه و مقبره نشانگر احساسات یا بصیرت فرد در مورد مرگ، ترس‌هایی که هنگام شروع به مواجهه با محتویات ناخودآگاه خود به سراغ ما می‌آیند، تاثیر خانوادگی ناخودآگاه، انکار یا کشتن نیازها و احساسات، که پس از آن احساس مرگ یا زندگی نصفه نیمه می‌کنیم. 

 

تعبیر خواب آرامگاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آرامگاه در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته‌اند که آرامگاه در خواب زندان است و گرفتاری‌های شدید زندگی است. اگر بیننده خواب ببیند روی آرامگاهی سنگ می‌نهد یا آن را آجر و سیمان می‌کند، خبر از این می‌دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می‌کند یا بنائی می‌سازد، یا خانه ای می‌خرد یا باغی احداث می‌نماید. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آرامگاه می‌نهند گرفتار مشکلات می‌شود و معاش او تنگ می‌گردد. اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در آرامگاه قرار می‌دهند و هر چه می‌گوید کسی صدایش را نمی‌شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می‌شود و کسی به یاری او نمی‌شتابد و دستش را نمی‌گیرد. اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه‌اش آرامگاه می‌کنند عمر بیننده خواب دراز می‌شود.

 

تعبیر خواب کندن آرامگاه برای خود

حضرت دانیال گوید: دیدن آرامگاه درخواب، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند آرامگاهی از بهر خود کند، دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که آرامگاه کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در آرامگاه نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که آرامگاه کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در آرامگاه نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در آرامگاه نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

 

دفن کردن فرد در آرامگاه یا قبر

محمدبن سیرین گوید: اگر وی را در آرامگاه نهادند، دلیل که او زندان کنند، اگر بیند بر بام خانه او آرامگاه می‌کندند، دلیل که عمر او دراز بود.

 

تعبیر خواب آرامگاه از دیدگاه معبران غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید: آرامگاه: تصادف مرگبار

بر اساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی، رژیم گروهی بهترین راه حل برای حفظ انگیزه در طول رژیم و رسوندن شما به وزن دلخواهتون در مدت زمان کوتاهه. بیش از ۹۰ درصد افرادی که زیر نظر دکتر کرمانی بصورت گروهی رژیم گرفتن، تونستن توی دو ماه بیشتر از ۱۲ کیلو وزن کم کنن

 

آنلی بیتون مى‌‌گوید:

دیدن آرامگاه در خواب، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است.

دیدن آرامگاهی ویران در خواب، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است.

اگر خواب ببینید نوشته سنگ آرامگاهی را می‌خوانید، نشانة آن است که وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت.

اگر خواب ببینید آرامگاهی تازه حفر شده است، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می‌شوید.

اگر خواب ببینید از روی آرامگاهها راه می‌روید، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است.

اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل آرامگاه گذاشته‌اید و خاک به غیر از سر، تمامی اندامش را پوشانده است، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می‌شود و بینندة خواب ثروت خود را از دست می‌دهد.

دیدن آرامگاه خود در خواب، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت.

اگر خواب ببینید آرامگاهی حفر می‌کنید، علامت آن است که به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می‌کنند. اما اگر خواب ببینید حفر آرامگاه را به اتمام رسانده‌اید، نشانة آن است که بر دشمنان خود غلبه می‌کنید، و اگر در هنگام حفر آرامگاه آفتاب بر شما بتابد، علامت آن است که از گرفتاریی نتیجة مطلوبی به دست می‌آورید.

اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن آرامگاه به قبرستان می‌روید، و بعد از برگشتن می‌بینید جسد ناپدید شده است، علامت آن است که دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه
تبلیغات متنی

قیمت تور کیش

دانلود جوکر

Kim Kardashian

بلیط چارتر هواپیما

آراد برندینگ

سنگ فاخر

سویا استور

سیر کار

سیم جوش ساز

روغن موتور

آی روفرشی

روکش صندلی

آی ریمل

پیستو رینگ