با سرمایه گذاری شرکت فولاد سفیددشت صورت گرفت؛

بومی سازی بیش از 225 قطعه و تجهیز مورد نیاز صنعت فولاد

کدخبر : 35498

شـرکت فـولاد سفیددشـت چهارمحـال و بختیـاری در راسـتای اسـتفاده حداکثری از توان سازندگان و صنعت گران داخلی، از ابتدای سال 1397 با تشکیل کمیته بومی سـازی و اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلی کشـور بیش از 225 قطعـه و تجهیـز موردنیـاز صنعـت فـولاد را بومی سـازی کـرده اسـت.

مدیر عملیات شرکت فولاد سفیددشت با بیان این مطلب گفت: این شرکت طی چهار سال منتهی به دی ماه 1401 ،موفق به بومی سازی قسمت عمده ای از تجهیزات و قطعات موردنیاز خود به ارزش 6،258،000 دلار گردیده است.

ایمـان سـلیمانی بومی سـازی و توانمندسـازی داخلـی را یکـی از اولویت هـای مهـم شـرکت دانسـت و گفـت: بـا تشـکیل کمیتـه بومی سـازی، شناسـایی و سـازماندهی قطعات و تجهیزات بـا قابلیت بومی سـازی و تأمیـن از داخـل کشـور در دسـتور کار قـرار گرفـت و بومی سـازی ایـن تعـداد تجهیـز بـرای شـرکت فـولاد سفیددشـت از جنبه هـای مختلفـی ازجملـه خودکفایـی، توانمندسـازی صنایـع داخلـی، کاهـش هزینه هـای ارزی، قابلیـت بهینه سـازی و بازطراحـی تجهیـزات و قطعـات، تسـریع در فراینـد خریـد و سـهولت دسترسـی به خدمـات پـس از فـروش حائـز اهمیـت اسـت.

وی از تأمین اقلامی نظیر ترانس 400 به 33 کیلوولت، انواع گیربکس ها، الکتروموتورهای MV و کاتالیست های ریفرمینگ احیا از منابع داخلی به عنوان مهمترین تجهیزات و قطعات بومی سازی شده این شرکت در سال های 1400 و 1401 نام برد.

مدیر عملیات شرکت فولاد سفیددشت در پایان با اشاره به تدوین سند بومی سازی و توسعه همکاری واحدهای عملیات و خرید شرکت فولاد سفیددشت در جهت سیاست گذاری تأمین قطعات واحد فولادسازی، ابراز امیدواری کرد حمایت روزافزون از سازندگان و شرکت های دانش بنیان داخلی به تأمین حداکثری تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی کشور و پیشبرد اهداف کلان شرکت در این زمینه منجر گردد

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه
تبلیغات متنی

قیمت تور کیش

دانلود جوکر

Kim Kardashian

بلیط چارتر هواپیما

آراد برندینگ

سنگ فاخر

سویا استور

سیر کار

سیم جوش ساز

روغن موتور

آی روفرشی

روکش صندلی

آی ریمل

پیستو رینگ