مدیـــر نیـــروی انســـانی و ســـازماندهی شـــرکت فـولاد سفیددشـت خبر داد؛

جذب نیروی انسانی در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

کدخبر : 25982

مدیـــر نیـــروی انســـانی و ســـازماندهی شـــرکت فـولاد سفیددشـت چهارمحـال و بختیـاری از آغـاز بـه کار نیروهـای انسـانی جدیدالاسـتخدام ایـن شـرکت طـی روزهای آتی خبر داد.

رامیـــن لطفـــی بابیـــان این کـــه شایســـته گزینی، زیربنـــای شایسته ســـالاری و توســـعه ســـرمایه های انســـانی اســـت گفـــت: شناســـایی، انتخـــاب و به کارگیـــری کارکنـــان مناسـب، به عنـوان شـالوده و زیرسـاخت شایسته سـالاری تعریف شـــده و در ایـــن حـــوزه، بـــا آمـــوزش و توســـعه ســـرمایه های انســـانی، امـــکان گمـــاردن شایســـتگان در مناصـــب موردنظـــر فراهـــم می گـــردد.

وی جــذب شایســته ترین افــراد در رده موردنیــاز و داشــتن تخصص هـــای لازم را یکـــی از اهـــداف عالی مقـــام ارشـــد هـــر ســازمان، شــرکت، کارخانــه و یــا بنــگاه اقتصــادی دانســت و ادامـــه داد: شایســـتگی تمـــام ویژ گی هایـــی اســـت کـــه نیـــروی انســـانی به واســـطه دارا بـــودن جهـــت تحقـــق اهـــداف ســـازمان و موفقیـــت در عملکـــرد شـــغلی از آنـــان بهـره می بـرد. ایـن شایسـتگی ها بـر اسـاس رده سـازمانی و نـوع فعالیـت شـغلی متغیـر اسـت. دانـش، مهـارت، تجربـه، خلاقیــت، ارزش آفرینــی، تصمیم گیــری، قابلیــت کار تیمــی و بســـیاری ویژ گی هـــای دیگـــر پـــاره ای از شایســـتگی های ســـرمایه های انســـانی اســـت.

مدیـــر نیـــروی انســـانی و ســـازماندهی شـــرکت فـــولاد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری افــزود: ایــن شــرکت جهـــت تکمیـــل نیـــروی انســـانی موردنیـــاز پروژه هـــای توســـعه خـــود از طریـــق برگـــزاری آزمـــون توســـط دانشـــگاه دولتـــی شـــهرکرد اقـــدام بـــه جـــذب نیـــرو در مقطـــع کارشناســـی و دیپلـــم نمـــوده اســـت؛ کـــه در حـــال حاضـــر تعـــدادی از ایـــن افـــراد آموزش هـــای بـــدو اســـتخدام خـــود را آغــاز نمــوده و در روزهــای آتــی جهــت شــروع بــه کار وارد شـــرکت خواهنـــد شـــد.

وی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت جـــذب نیـــروی انســـانی در آینـــده شـــرکت و در راســـتای شایســـته گزینی و انتخـــاب نیروهـای توانمنـد، شـرکت فـولاد سفیددشـت چهارمحـال و بختیــاری از طریــق شــرکت جهــان آرای اســپادانا، کانــون ارزیابـــی شایســـتگی جهـــت ارزیابـــی توانایـــی و ســـنجش اســـتعداد داوطلبـــان اســـتخدام را برگـــزار نمـــود.

لطفــی در پایــان ضمــن تشــکر از دیــدگاه مثبــت مدیریــت ارشـــد ســـازمان بـــه ســـرمایه های انســـانی شـــرکت افـــزود:  جهـــت توســـعه شایســـتگی و شناســـایی نقـــاط قـــوت کارکنــان در ســال 1401 ، کانــون ارزیابــی شایســتگی جهــت مدیـــران، روســـا و سرپرســـتان شـــرکت نیـــز برگـــزار شـــد کـــه امیدواریـــم بـــر اســـاس نتایـــج ایـــن ارزیابـــی، برنامه ریـــزی لازم جهـــت تقویـــت شایســـتگی کارکنـــان و توســـعه آنـــان در راسـتای اسـتراتژی شـرکت و دسـتیابی بـه اهـداف سـازمان انجـــام گیـــرد.

گفتنـی اسـت تمـام مراحـل اسـتخدام نیـروی انسـانی بـرای شـرکت، از زمـان تهیـه، انتشـار و برگـزاری آزمون اسـتخدامی بـــا مســـئولین اســـتان ازجملـــه اســـتانداری، فرمانـــداری شهرســـتان بروجـــن، نماینـــده مـــردم محتـــرم شهرســـتان بروجـــن و نهادهـــای نظارتـــی و کنتـــرل جلســـات مختلـــف برگــزار و بــا هماهنگــی و انســجام تمــام مراحــل کار صــورت گرفتــه اســت

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه